Български
English
Русский
^

Често задавани въпроси

FAQ

Часто задаваемые вопросы

1.Трябва ли да си купя собствено оборудване ?

– Не. В цената на услугата обикновено влиза и наем на екипировка. При всички случаи, ако сте решили да се занимавате с водолазен спорт, е необходимо да изкарате първоначален курс за водолази, в който ще се запознаете и с екипировката, която ще Ви е необходима, ще имате възможност да видите, пипнете и пробвате различна екипировка, да задавате въпроси на инструктора относно екипировката, което ще Ви даде отговор на въпроса трябва ли ми екипировка и каква?

2. Колко време мога да издържа под вода с една бутилка?

– На този въпрос трудно може да се отговори с едно изречение, освен ако то не гласи: „отговор на този въпрос може да получите, ако изкарате водолазен курс”. Всъщност основните фактори, определящи престоя под вода са количеството въздух и налягането в бутилката, дълбочината, на която се гмуркаме, индивидуалния белодробен капацитет. Разбира се, има и доста други, допълнителни фактори, които трябва да се споменат преди да се изчерпа този въпрос.

3.Колко годишен трябва да бъда, за да се гмуркам?

- Минималната възраст за да се открие подводния свят в повечето световни водолазни организации е 8 години. За да се сертифицирате като водолаз І ниво трябва да сте на поне 14 години. Няма максимална възрастова граница.

4.Колко добре трябва да мога да плувам ?

– За да изкарате първото ниво не е необходимо да сте добър плувец. Разбира се, трябва да имате елементарни плувни умения. За всяко следващо ниво тези умения трябва да се надграждат и усъвършенстват.

5. Има ли медицински ограничения и проблеми при гмуркането ?

– Да. Те са свързани със заболявания на сърцето, високо кръвно, заболявания свързани с дихателната система, синусите, заболявания на ушите, нервно разтройство, скорошни операции, протези и други. При всички случаи, когато сте отговорили положително в изброените в специален медицински въпросник въпроси, е необходимо разрешение за участие във водолазен курс от медицински специалист.

6. Студено ли е под водата ?

– Във всички случаи тялото Ви ще започне да се охлажда, което се дължи на доста по-голямата топлоемкост на водата и след определено време (в зависимост от температурата на водата) ще Ви стане студено. За да забавим този процес е необходимо да се „облечем”. Има различни видове водолазни костюми, подходящи за различните температури на водната среда.

7. Тъмно ли е под водата ?

– Зависи от това, колко е чист водоема, атмосферните условия (слънчево, облачно), както и от дълбочината на гмуркането. Обикновено в моретата има добра и много добра видимост. Колкото по-дълбоко се гмуркаме, толкова видимостта намалява.

8. Има ли агресивни морски видове в Черно море ?

– Не. Обърнете внимание, че думата е АГРЕСИВНИ, а не ОПАСНИ! В Черно море има няколко вида опасни морски видове, които се страхуват от Вас повече, отколкото Вие от тях. Инстинктът им подсказва, да не влизат в съприкосновение с Вас, освен в случай на „неизбежна самоотбрана”.

9.Лесно ли е да се науча ?

– Да. В 95% от случаите обучението преминава забавно и интересно, което разбира се зависи от вашия персонален инструктор.

10. Безопасно ли е ?

– По-безопасно , отколкото да шофирате или да се возите в автомобил, самолет, градски транспорт, или да се придвижвате пеш в голям град.

Тук условието е само едно – спазвайте няколко прости правила, на които ще Ви научи Вашият инструктор по време на водолазния курс.

1.Should I buy my own equipment?

- No. The price of the service usually includes the rent of equipment. In any case, if you decide to practice diving, it is necessary to complete an initial diving course, which will explain the equipment that you will need, you will also be able to see, touch and try on different equipment, to ask the instructor any question about the equipment, which will ultimately answer the question "do I need an equipment and what should it be".

2. How long can I withstand under water with one bottle?

–This question is difficult to answer in just one sentence, unless it sais "you can get the answer of this question when you complete a diving course". In fact, the main factors, which determine the underwater stay, are the air volume and the pressure in the bottle, the depth of the dive, as well as the individual lung capacity. Of course, there are many other additional factors that should be mentioned to complete this subject.

3.How many years should I have to be allowed to dive?

- The minimal age to be allowed to explore the underwater world in most international diving organizations is 8 years. To be certified as a first degree diver you must be at least 14 years old. There is no maximal age limit.

4.How well should I swim?

– In order to complete the first degree course there is no need to be a good swimmer. Of course, you must have basic swimming skills. For every following degree these skills should be build on and improved.

5. Are there any medical restrictions and problems in diving?

– Yes. They are associated with heart disease, high blood pressure, diseases related to the respiratory system, sinuses, ear disorders, nervous disorders, recent surgeries, prosthetics, etc. In any case, when your answer is "yes" to those questions, listed in the special medical questionnaire, you should need a permission from a medical professional to be allowed to participate in diving courses.

6.Is it cold under water?

– In all cases the body will begin to cool down due to the much larger heat capacity of the water, and after a certain time (depending on the water temperature) you will become cold. To slow down this process you need to be "dressed". There are different types of diving suits for the different temperatures of the water environment.

7. Is it dark under water?

– Depends on how clean the water is, on the weather conditions (sunny, cloudy) and on the dive depth. Usually, in seas there is a good to a very good visibility. The deeper you dive, the visibility decreases.

8. Is there any aggressive marine species in the Black Sea?

– No. Note that the word is aggressive and not dangerous! There are several types of dangerous marine species in the Black Sea, which are afraid of you more than you are afraid of them. Their instinct tells them not to come into contact with you, except in cases of "imminent self-defense".

9.Is it easy to learn?

–Yes. In 95% of the cases the training is fun and interesting, which, of course, depends on your personal instructor.

10. Is it safe?

– Safer than driving or riding in a car, plane, public transport or walking in the big city.

There is just one condition – follow the few simple rules that your instructor will teach you during the diving course.

1.Мне нужно покупать свое собственное оборудование?

– Нет. В цену услуги, как правило, входит и прокат оборудования. В любом случае, если вы решили заняться подводным плаванием, необходимо провести начальный курс для дайверов, на котором Вы ознакомитесь с оборудованием, которое будет Вам нужно, сможете увидеть, потрогать и испытать различное оборудование, задавать вопросы инструктору относительно оборудования, что даст ответ на вопрос, нужно ли Вам оборудование и какое?

Как долго может выдержать под водой с один баллон?

– На этот вопрос трудно ответить одним предложением, только если в нем не говорится: "Ответ на этот вопрос можно получить, если вы пройдете курс дайвинга." На самом деле, основными факторами, определяющими пребывание под водой являются количество воздуха и давление в баллоне, глубина погружения, индивидуальная емкость легких. Конечно, есть много других дополнительных факторов, которые следует упомянуть, прежде чем мы исчерпали тему..

3. Сколько лет мне должно быть, чтобы я смог нырять?

– Минимальный возраст, чтобы открыть для себя подводный мир, в большинстве мировых водолазных организациях, составляет восемь лет. Для того, чтобы быть сертифицироваными как водолаз I уровня, вам должно быть по крайней мере 14 лет. Там нет максимального возраста

4. На сколько хорошо я должен уметь плавать?

- – Для того, чтобы пройти первый уровень не нужно быть хорошим пловцом. Конечно, вы должны иметь базовые навыки плавания. Для каждого уровня эти навыки необходимо развивать и совершенствовать.

5. Существуют ли какие-либо медицинские ограничения и проблемы в дайвинге?

- Да. Они связаны с заболеванием сердца, высоким кровяным давлением, заболеваниями, связанными с дыхательными путями, придаточными пазухами носа, заболеваниями уха, нервного расстройства, недавней операции, протезирования и другие. В любом случае, когда вы ответили утвердительно на те вопросы, которые перечислены в специальных медицинских вопросниках, необходимо получить разрешение на участие в курсе дайвинга от медицинского специалиста.

6. 6. Под водой холодно?

- Во всех случаях организм начинает охлаждаться из-за гораздо большей теплоемкости воды и через некоторое время (в зависимости от температуры воды) Вам станет холодно. Чтобы замедлить этот процесс мы должны быть"одеты". Существуют различные типы гидрокостюмов, подходящих для различной температуры водной среды.

7. Темнo под водой?

- Это зависит от того, насколько чист водоем, от погодных условий (солнечно, облачно), от глубины погружения. Обычно в морях бывает хорошая и очень хорошая видимость. Чем глубже вы погружаетесь, видимость уменьшается.

8. Есть ли агрессивные морские виды в Черном море?

- Нет. Обратите внимание, что слово, которое используем, является агрессивным, не опасными. В Черном море есть несколько опасных морских видов, которые боятся вас больше, чем вы их. Инстинкт говорит им не вступать в контакт с вами, только в случае "неизбежной самообороны."

9. Легко ли научиться?

- Да. В 95% случаев обучение проходит весело и интересно, что, конечно, зависит от вашего личного инструктора.

10. Является ли это безопасным?

- Безопаснее, чем водить машину или ездить на автомобиле, самолете, общественном транспорте или ходить пешком в большом городе.

Есть только одно условие- следовать нескольким простым правилам, которым Вас научит инструктор во время курса подводного плавания.