Български
English
Русский
^

Местоположение

Location

Местоположение

За къмпинг “Арапя”

Къмпинг ”Арапя” е разположен на южното ни черноморие, между с. Лозенец и гр. Царево. Естествения залив, който е образувала природата на това място привлича много туристи през летния сезон. Подводният релеф и добрата дълбочина (0-10 метра) правят залива подходящ за обучение на начинаещи водолази. В близост се намират и множество подходящи за спускане места с красиви скалисти релефи и по-големи дълбочини, атрактивни за напреднали водолази.

Самият къмпинг е устроен да приема различни категории туристи. По-претенциозните могат да ползват услугите на хотелския комплекс, а тези, които предпочитат да се отделят от ежедневните удобства и да прекарат ваканцията си по-различно могат да къмпингуват с каравана или палатка. Ако не разполагат с подобно обурудване, къмпинга предлага различни категории бунгала. В самия къмпинг има два охраняеми плажа, както и заведения и магазини.


Черно море

С уникалните си хидрологически и хидробиологически черти Черно море е едно от най-интересните и най-проучваните морета. To е около четири пъти по-голямо от България и представлява 1/853 част от Световния океан.Най-голямата дълбочина в Черно море е 2245 метра, а средната е 1271 метра. Черно море е типично вътрешно море. Общата му брегова ивица е 4090км. То е свързано с Мраморно море чрез Босфора, дълбок 50м, а оттам чрез Дарданелите със Средиземно море. Басейнът на Черно море е претърпял много промени през времето, свързването с други басейни е оказало влияние на геоморфологията на постоянната брегова ивица, на релефа, дъното и водообмена.

За климата на Черно море е характерна не много студена зима и сравнително топло лято с много слънчеви дни. Движението на атмосферата има важно въздействие върху образуването на климата над водата.

Черно море има почти два пъти по-малка соленост от другите морета. Причината е в хидрологичните му особености, начина на образуване на водните му запаси, структурата и динамиката му. Приливите и отливите са незначителни и могат да бъдат забелязани само с апаратура. Като резултат от специфичното вертикално разположение на солеността и температурата са се обособили два отделни слоя: горен, съдържащ кислород от повърхността до 200м, и долен, в който няма кислород, а сероводород. На планетата Земя няма друго подобно море с водни слоеве.

Camping site "Arapya"

Camping site "Arapya" is located on the southern coast of the Bulgarian Black Sea, between Lozenets and Tsarevo. The natural bay attracts many tourists during the summer. The underwater relief and the good depth (0-10 m) have made this bay suitable for dive trainings for beginners. There are many suitable places for diving nearby with beautiful rocky reliefs and bigger depths, attractive for advanced divers.

The camping site itself is designed to accept different types of tourists. The more discerning ones may use the services of the hotel complex, and those who prefer to spend holidays differently, away from the everyday comforts, are able to camp in an RV or tent. If you do not have such equipment, the camping site offers various categories of bungalows. There are two guarded beaches inside the camping site; also there are restaurants and shops.


Black sea

With its unique hydrological and hydro-biological features Black Sea is one of the most interesting and most studied seas. It is about four times larger than Bulgaria and represents 1/853 of the World Ocean. The greatest depth in the Black Sea is 2245 m, and the average one is 1271 meters. The Black Sea is a typical inland sea. The total coastline is 4090 km. It is connected with the Sea of Marmara through the Bosporus, which is 50 meters-deep, and hence by the Dardanelles to the Mediterranean Sea. The Black Sea basin has undergone many changes over the time, the relation to other basins had influenced the geomorphology of the constant shoreline, the relief, the sea bottom and the water exchange.

The climate of the Black Sea is characterized by a mild winter and relatively warm summer with many sunny days. The movement of the atmosphere has an important impact on the formation of the climate over the water.

Black Sea is almost twice less salty than other seas. The reason is the hydrological features, the way of formation of its water supplies, its structure and dynamics. The tides are insignificant and can be seen only with a proper equipment. As a result of the specific vertical location of salinity and temperature there have evolved two distinct layers: the upper, containing oxygen from the surface to 200 m, and lower, where there is no oxygen, but a hydrogen sulfide. There is no other sea on Earth with such water layers.

Кемпинг "Арапя"

Кемпинг "Арапя" находится на южном побережье Черного моря, между с. Лозенец и г. Царево. Естественный залив, который сформировала природа на этом месте, привлекает множество туристов в течение лета. Подводный рельеф и хорошая глубина (0-10 метров) делают залив подходящим для начинающих обучение водолазов. Рядом находятся многочисленные, подходящие для спуска, места с красивым скалистым рельефом и места поглубже, привлекающие продвинутых дайверов.

Кемпинг принимает различные категории туристов. Те, у которых более высокие претензии, могут пользоваться услугами гостиничного комплекса, а те, кто предпочитает отделиться от повседневных удобств, чтобы провести свой отпуск по-разному, могут разместиться в караване или палатке. Если у вас нет такого оборудования, кемпинг предлагает различные категории бунгало. Внутри кемпинга есть два охраняемых пляжа, рестораны и магазины.


Черное Море

Благодаря своим уникальным гидрологическим и гидробиологическим особенностям Черное море является одним из самых интересных и наиболее изученных морей. Оно примерно в четыре раза больше, чем вся Болгария и представляет собой 1/853 частью Мирового океана. Самое глубокое место в Черном море составляет 2245 метров, а средняя глубина - 1271 метров. Черное море является типичным внутренним морем. Его общая береговая линия составляет 4090 км. Оно связано с Мраморным морем через Босфор, глубина около 50 м., а оттуда через Дарданеллы и с Средиземным морем. Бассейн Черного моря претерпел много изменений с течением времени, связь с другими бассейнами оказали влияние на геоморфологию постоянной береговой линии, рельеф, дно и водообмен.

Климат Черного моря характеризуется не очень холодными зимами и сравнительно теплым летом с большим количеством солнечных дней. Движение атмосферы оказывает существенное влияние на формирование климата над водой.

Соленость Черного моря почти в два раза меньше, чем у других морей. Причина в гидрологических особенностях, методе образования запасов воды, его структуре и динамике. Приливы незначительны и их можно увидеть только с оборудованием. В результате специфического вертикального положения солености и температуры, развивались два отдельных слоя: верхний, содержащий кислород от поверхности до 200 м и нижний, в котором нет кислорода и сероводорода. На Земле нет других морей с подобными слоями воды.